Andagter

En lille skatkiste - Wilhelm Beck

Januar
Febuar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Min gamle trofaste hustru, Nina Beck, min utrættelige medhjælp i mit liv og arbejde i menigheden og vort hjem, fremhjælperen og bevareren af husandagten i vort eget hus. tilegnes denne bog med tak til Gud for den medhjælp, han gav mig i hende. Vilh. Beck.

Forord

I mange aar har jeg været indstændigt opfordret til at udgive en husandagtsbog, men jeg har stedse havt en vis sky for et saadant arbejde, tildels fordi man i reglen har villet have saadanne andagter samlede efter et vist princip enten i overensstemmelse med kirkeaaret eller efter søndagstexterne, men at følge kirkeaaret har jeg aldrig kunnet forstaa kunde have nogen sammenhæng med ens trosliv, uden hvad de store højtider angaar, og at følge søndagstexterne forekommer mig altid, hvor forsøget er gjort, har havt en udtværende og udvandende indflydelse paa andagterne. Dernæst har jeg været bange for, at det vilde være umuligt at undgaa idelige gjentagelser ved udarbejdelsen af saa mange andagter, da det under et fleraarigt arbejde derpaa vilde være umuligt stadigt at erindre, hvad hver andagt indeholdt. Endelig har det staaet for mig under min travle virksomhed som en umulighed at kunne tilendebringe et saa stort arbejde.

Imidlertid bleve anmodningerne bestandig saa indtrængende, at jeg for et par aar siden, efterat have naaet til ende med udgivelsen af Scrivers Sjæleskat, under mit ophold i Karlsbad og Schweis tog fat paa dette arbejde i den tanke, at der vilde gaa mange aar, før det naaede at blive fuldført. Men Herren har maget det anderledes. Under min langvarige sygdom i dette aar og mit stille 9 ugers ophold i Karlsbad og Sangerberg i sidste sommer, hvor jeg ikke maatte gaa, men omtrent fra morgen til aften maatte sidde stille i min stue, fik jeg rig lejlighed til at faa dette arbejde saa vidt fremskredent, at jeg nu har kunnet forelægge det færdigt.

Der er intet andet princip fulgt ved ordningen af disse andagter end at give Guds Ord i forbindelse med et tilsvarende psalmers til hver dag med en dertil knyttet betragtning. Saaledes har jeg holdt min husandagt i mit hjem i det meste af et halvt aarhundrede, hvorved jeg kun har villet dette ene, at "Kristi Ord maatte bo rigeligt iblandt os" og gjøre sin frelsende gjerning i vort hjem og samliv. Og paa anden maade kan jeg ikke hjælpe andre til husandagt end paa samme maade, som jeg har hjulpet mig selv i mit eget hus.

Gjentagelser har jeg stræbt med stor omhu at undgaa, hvad texterne fra Guds Ord angaar, hvilket jeg haaber ogsaa væsenligt vil være opnaaet. At der findes gjentagelser af psalmeevers har været umuligt at undgaa, naar disse skulde svare til texterne. Derimod vil der sikkert i de tilknyttede betragtninger findes gjentagelser at de samme tanker; jeg véd det ikke, men under udarbejdelsen af 371 andagter er det umuligt stadigt at mindes de tanker, som ere komne frem i hver enkelt. Dog det samme vil jo ogsaa være tilfældet ved brugen, og hvad der er glemt, trænger jo til at gjentages. Herren maa jo selv saa ofte i sit Ord og i sine tilskikkelser gjentage det samme, for at det kan gjøre sin virkning paa os.

Der findes 366 andagter i bogen, en til hver dag i aaret, og i et anhang vil der findes 5 andagter til de bevægelige højtidsdage, som falde paa forskjellige dage i de forskjellige aar, nemlig: skærtorsdag, langfredag, paaskedag, Kristi himmelfartsdag og pinsedag.

Og hermed overgiver jeg frugten af dette arbejde til menigheden. Største delen er gjort under megen legemlig svaghed og mange tunge timer, men ogsaa under megen naadens besøgelse af min trofaste frelser. Under arbejdet havde jeg oftest den tanke, at det var mit sidste arbejde for Guds rige og min sidste arv til den menighed, som jeg har havt mit hjerte og mit liv i saa mange aar. Om dette ogsaa er Herrens tanke, véd jeg ikke, men jeg sender denne bog ud med bøn og ønske om, at den maa finde en ligesaa velsignet modtagelse i Guds folk, som mine postiller have fundet. I mange aar har mit arbejde været i de store forsamlinger at vække og omvende og helliggjøre et folk, som vil høre Herren til. Gid da ogsaa dette arbejde, gjort i stilhed, maatte være en daglig hjælp til, at Guds folk kunne leve et stille dagligt samliv med Frelseren i deres huse!

Ørsløv Præstegaard den 2 Oktober 1897.

Wilh. Beck


 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links