Andagter

En lille skatkiste af Wilhelm Beck
Marts 18

"Værer derfor Guds efterfølgere som elskelige børn og omgaas i kjærlighed, ligesom og Kristus elskede os og gav sig selv hen for os til en gave, et slagtoffer, Gud til velbehagelig lugt." Efes 5.1-2

Hjælp, Jesus, dig at følge allevegne,
Du ser, jeg gaar endnu saa skrøbelig,
O, drag mig, at jeg frisk kan følge dig,
Saa skal hver frygt og sorg hensegne,
Hjælp, Jesus, dig at følge allevegne!

Det er maalet for Guds børn: at "være Guds efterfølgere!" - Sandelig, et stort maal, men mindre maa det ikke være for noget Guds barn, aldrig maa du nøjes med at være et menneskes efterfølger, selv om det var det største og bedste troende menneske. Naar apostelen Paulus siger til sine venner: "Vorder mine efterfølgere!" saa tilføjer han: "ligesom jeg er Kristi efterfølger". Nej, børnene maa kun være deres Faders efterfølgere, Guds efterfølgere.

Men hvorledes er det muligt? Ja, visselig det vilde være umuligt, dersom Gud ikke var bleven menneske, dersom Gud ikke havde sendt sin Søn i menneskeskikkelse, i vor Herres Jesu Kristi skjønne hellige menneskeskikkelse, og dersom han ikke havde levet sit skjønne hellige menneskeliv paa jorden. Men det har han, som det er malet for os af vore evangelister, der selv havde set hans liv og fulgt ham. At være Kristi efterfølger, det er at være Guds efterfølger. Men det, der skal faa os til at efterfølge ham, det er fremfor alt den kjærlighed, hvormed "han elskede os og gav sig selv hen for os til en gave, et slagtoffer, Gud til en velbehagelig lugt" - denne kjærlighed, den alt opgivende kjærlighed hos vor Herre Jesus, den alt opofrende kjærlighed for os, det er den vældige dragende magt, som ene kan faa os til at efterfølge ham, naar vi for alvor tro paa denne kjærlighed og søge al vor trøst og fred i den. Der have vi et virkeligt sandt menneskeliv, et liv fuldt af kjærlighed, i modsætning til det kjærlighedsløse, egenkjærlige menneskeliv her i verden. Det er magneten, som med uimodstaaelig magt drager det troende menneskehjerte til at efterfølge ham for, at komme til at leve et saadant menneskeliv.

Men hvori skal vor efterfølgelse af Kristus da vise sig? Thi ingen af os have jo faaet den gjerning i livet, som han havde faaet: at være verdens Frelser og skaffe syndere naade hos Gud. Hvori skal da vor efterfølgelse af Kristus bestaa? - Ordet, svarer: "Omgaas i kjærlighed, ligesom Kristus elskede os". Altsaa Guds børns efterfølgelse af Gud i Kristus skakl vise sig i et liv fuldt af kjærlighed i al vor omgængelse med mennesker. Og der er sandelig lejlighed nok til at omgaas i kjærlighed. Der er jo fuldt op af vantro, fortabte mennesker rundt om os. Kunne vi ikke som Kristus være deres Frelser, saa kunne vi dog vise vor efterfølgelse af Kristus ved at omgaas dem med den kjærlighed, der vil give alt, hvad vi have at give hen, kræfter, tid, magelighed, penge, ære, anseelse, give det altsammen hen for at føre dem til Kristus, at de kunne blive frelste. - Og der er Guds børn, som vi omgaas. Ogsaa dér er der lejlighed nok til at vise vor efterfølgelse af Kristus ved at omgaas dem med den kjærlighed, der giver alt hen, som vil hindre os i at leve i de helliges samfund, som det findes iblandt os, giver vor anseelse i verden hen, giver vor families venskab hen, for at omgaas Guds børn som vor rette familie, vore virkelige brødre og søstre. Og der er saameget andet i vor omgængelse med Guds børn, hvor vi kunne vise vor efterfølgelse af Kristus ved at omgaas i kjærlighed. Der er Guds børns mange skrøbeligheder i fald, som kaste skam og skygge over den, som omgaas dem, og der er de mange andre vanskeligheder blandt Guds børn med strid og uenighed om mange ting, med fornærmelser og daarlig sladder om hverandre, maaske fornærmelser ogsaa mod dig, maaske sladder ogsaa om dig. Her har du en rig lejlighed til at vise din efterfølgelse af Kristus ved at omgaas i kjærlighed, ved at give dig selv hen, give din egen ære og saameget andet hen, ofre det altsammen for at kunne omgaas Guds børn i kjærlighed, sandelig "Gud til en velbehagelig luft". Amen!


 
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


Hvordan bliver man en kristen?

Ønsker du at få Gud ind i dit liv, så kom ind på "Hvordan bliver man en kristen?" siden


Link til mig

Podcast


 
         
     
 
Forside    Andagter    Shop    Hvordan bliver man en kristen ?    Jesus    Links